POSTGRADUATEЦЕНТЪР ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

CENTRE OF POSTGRADUATE QUALIFICATION AND LLL

Експерт: Цветанка Цупарска

tzuparska@vtu.bg